Rok 2010

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACI MEDYCZNEJ, PROMOCJI ZDROWIA, SZTUKI I KULTURY "ARS MEDICA"  W   2010 r.

I. Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury "ARS MEDICA"
Adres siedziby: ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa,
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 20 marca 2003 roku
Nr KRS : 0000155980.
REGON: 015506268.

Członkowie Zarządu Fundacji:
- Prezes Wiesław Tomaszewski zam. ul. Jagiellońska 3/20, 03-721 Warszawa,
- Wiceprezes Mirosława Paliszewska zam. ul. Polnej Róży 9/17, 02-798 Warszawa,
- Dyrektor Mąkosa Jolanta Janina PESEL 53021701489

Cele statutowe Fundacji:

II. Celem Fundacji jest organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych, wspomaganie i promowanie inicjatyw pro-zdrowotnych, a także krzewienie medycznej informacji naukowej w środowisku medycznym jak również szeroko rozumianej tematyki medycznej wśród społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób niepełnosprawnych.
Ponadto celem fundacji jest organizowanie ,wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i tradycjach kulturowych, a także krzewienie informacji o sztuce i tradycjach kulturowych wśród społeczeństwa.

Cel Fundacji realizowany jest przez:

 1. wspieranie działalności polskich placówek naukowych,
 2. organizowanie i finansowanie:
  • konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
  • konferencji i szkoleń dla wybranych grup społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie działalności wydawniczych, mających na celu popularyzację zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia,
  • konkursów na prace naukowe,
  • stypendiów dla pracowników naukowych,
  • programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin medycyny,
  • prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony zdrowia,
  • szkoleń i kursów z zakresu marketingu i reklamy dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze ochrony zdrowia,
  • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
 3. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony zdrowia,
 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,
 5. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji naukowo-reklamowej,
 6. Prowadzenie biblioteki i archiwum,
 7. Prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo-reklamowej,
 8. Wspieranie podmiotów zewnętrznych, których działalność jest zgodna z założeniami Fundacji.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010

III. W okresie od 1 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej.
W ramach prowadzonej działalności statutowej przeprowadzono następujące działania:

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA była w 2010 roku organizatorem i współorganizatorem 2 kongresów naukowych. Uczestniczyła również aktywnie w procesie wydawniczym 5 czasopism naukowych wydawanych przez Agencję Wydawniczą Medsportpress Sp. z o.o., a także we wprowadzaniu na rynek nowego czasopisma naukowego.


1) Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nt. „Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”
25-26 czerwca 2010 r., Warszawa (Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4)

Program Ramowy

Piątek, 19 listopada 2010 r.

Otwarcie Kongresu i Powitanie Gości
– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr n. med. Wiesław Tomaszewski
Podsumowanie historii X Kongresów Interdyscyplinarnych
– dr n. med. Dariusz Białoszewski – twórca linii merytorycznych Kongresów
Wręczenie nagród w Konkursie OTR "Praca Roku – Edycja 2009"
– dr n. med. Dariusz Białoszewski – Redaktor Naczelny czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

SESJA I – Przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa u młodzieży i młodych dorosłych

Postępy w diagnostyce obrazowej kręgosłupa u młodzieży i młodych dorosłych – Jerzy Walecki, Warszawa
Diagnostyka funkcjonalna przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa u młodzieży i młodych dorosłych – Zbigniew Śliwiński, Zgorzelec
Przewlekłe zespoły przeciążeniowe kręgosłupa u młodzieży i młodych dorosłych – Jacek Durmała, Katowice
Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa – Janusz Nowotny, Katowice.
Przerwa kawowa i czas na zapoznanie się z prezentowanymi plakatami
Choroba Scheuermanna a przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa u młodzieży i młodych dorosłych – Andrzej Nowakowski, Poznań
Czynniki ryzyka i leczenie choroby dyskowej dolnego odcinka kręgosłupa u osób młodych – Jerzy Kiwerski, Warszawa
Zasady kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem leczenia operacyjnego dzieci i młodzieży z zespołami bólowymi krzyża w przebiegu dyskopatii – Marek Krasuski, Izabella Nyka, Justyna Kozera, Piotr Tederko, Warszawa
Hipermobilność konstytucjonalna a zespoły bólowe u dorastających – Wojciech Marczyński, Joanna Stodolna, Jerzy Stodolny, Warszawa
Dyskusja
Przerwa obiadowa i czas na zapoznanie się z prezentowanymi plakatami

SESJA II – Przewlekłe zespoły bólowe stawów kolanowych u młodzieży i młodych dorosłych

Postępy w diagnostyce obrazowej chrząstki stawowej stawu kolanowego – Jan Świątkowski, Warszawa
Leczenie chondropatii stawu kolanowego u młodzieży i młodych dorosłych – współczesny algorytm postępowania – Jacek Kruczyński, Bydgoszcz
Biochirurgia w leczeniu operacyjnym chondropatii stawu kolanowego i skokowego – Jan Skowroński, Białystok
Dyskusja
Ogłoszenie wyników kwalifikacji doniesień plakatowych do multimedialnej
Sesji Tematów Wolnych
Dyskusja Okrągłego Stołu "Stosowanie doustnych preparatów chondroprotekcyjnych a wiskosuplementacja – doświadczenia empiryczne a dowody naukowe"
Spotkanie towarzyskie – Bankiet Jubileuszowy

Sobota, 20 listopada 2010 r.

SESJA III – PLAKATOWA.

Tematy wolne
Przerwa kawowa

SESJA IV – Przewlekłe zespoły bólowe stawów biodrowych

Epidemiologia i symptomatologia przewlekłych zespołów bólowych stawów biodrowych u młodzieży i młodych dorosłych – aktualny stan wiedzy – Jarosław Czubak, Otwock
Postępy w diagnostyce obrazowej stawu biodrowego u młodzieży i młodych dorosłych – Jerzy Walecki, Warszawa
Wady wrodzone i rozwojowe stawu biodrowego a przewlekłe zespoły bólowe u osób młodych – Wojciech Marczyński, Warszawa
Rola i miejsce leczenia operacyjnego przewlekłych zespołów bólowych stawu biodrowego u młodzieży i młodych dorosłych – Jarosław Czubak, Otwock
Zespoły bólowe stawów biodrowych a zespół zaburzeń segmentarnych tzw. przejścia piersiowo-lędźwiowego – Zbigniew Śliwiński, Zgorzelec
Dyskusja
Wręczenie nagród Laureatom Sesji Plakatowej
Obrady Okrągłego Stołu: "Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych – istotny problem interdyscyplinarny"
Podsumowanie Kongresu i zamknięcie obrad

2) X Jubileuszowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych".
19-20 listopada 2010 r., Warszawa (hotel Gromada, ul. 17 stycznia 32.

Program Ramowy

 1. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej odnośnie wieku rozpoczynania treningu specjalistycznego w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Dyskusja wielospecjalistyczna;
 2. Żywienie i suplementacja w sporcie – wybrane zagadnienia;
 3. Odrębności w zakresie żywienia i suplementacji w sporcie dzieci i młodzieży;
 4. Psychologia sportu – odrębności wynikające z wieku sportowca;
 5. Traumatologia sportowa – wybrane zagadnienia, różnice w terapii z uwagi na wiek;
 6. Rola sportu dzieci i młodzieży w zapobieganiu patologiom społecznym;
 7. Fizjoterapia w sporcie – wybrane zagadnienia;
 8. Sport niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia;
 9. Doping- aktualne trendy, postępy analityki antydopingowej;
 10. Przegląd projektów (światowych, europejskich, polskich) promujących aktywność fizyczną;
 11. Poziom aktywności fizycznej społeczeństwa a zapadalność i umieralność z powodu wybranych chorób cywilizacyjnych;
 12. Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych:
  • choroby układu sercowo-naczyniowego;
  • astma;
  • cukrzyca;
  • choroby nowotworowe;
  • choroby psychiczne (depresja);
 13. Tematy wolne;
 14. Sesja plakatowa – tematy wolne;
 15. Sesja Jubileuszowa z okazji XXV – lecia czasopisma naukowego "Medycyna Sportowa" nt. "Rola i zadania czasopiśmiennictwa medyczno-sportowego w rozwoju sportu kwalifikowanego i aktywności fizycznej społeczeństwa"

    3) Współpraca w procesie wydawniczym:

 • Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (dwumiesięcznik)
 • Fizjoterapia Polska (kwartalnik)
 • Medycyna Sportowa (kwartalnik)
 • Acta Neuropsychologia (kwartalnik)
 • Baltic Journal of Health and Physical Activity (półrocznik)

Nowe czasopismo wprowadzone na rynek w 2010 r.
Journal of Combat Sports and Martial Arts.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.

V. Dochody uzyskane w 2010 r. wyniosły łącznie 67000,00 zł. Na przychody składały się:

 • Darowizny od osób prawnych ( Centrala ZUS) w kwocie 9500,00 zł na dofinansowanie Kongresów Naukowych w 2010,
 • Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 7500,00 zł na działalność wspomagania badania zgodnie z umową .
 • Darowizna od Fundacji Rozwoju Medycyny Sportowej na realizacje zadań statutowych .

VI. Koszty w 2010 roku wyniosły 15138,60 zł, w tym:

 • Statutowe                 7523,80
 • Administracyjne        7614,80

VII.

 • Fundacja nie zatrudnia pracowników na etat.
 • Nie wypłacano w roku 2010 wynagrodzeń za pracę.
 • Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
 • Fundacja swoje działania opiera na nieodpłatnej pracy świadczonej przez wolontariuszy.
 • Fundacja nie udziela żadnych pożyczek i gwarancji pieniężnych .
 • Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Bank Zachodni WBK S.A. z 31 grudnia 2010 wyniosło  60063,93 zł. Fundacja nie posiada innych rachunków bankowych.
 • Fundacja nie nabyła żadnych akcji i obligacji.
 • Fundacja nie nabyła nieruchomości.
 • Nie nabyto pozostałych środków trwałych.
 • Wartość aktywów – 244246,43 zł, wartość zobowiązań – 0 zł

VIII. W roku 2010 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych. Do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga składane były miesięczne deklaracje podatkowe VAT-7 .

X. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

 

Warszawa dnia 30 marca 2011 r.
 

Comments are closed.