Rok 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACI MEDYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA W 2004 R.

Fundacja Edukacji Medycznej i Promocji Zdrowia z siedzibą w Warszawie
ul. Jagiellońska 3/20, 03-721 Warszawa, została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w
dniu 20 marca 2003 r. pod numerem KRS 0000155980.
W systemie REGON Fundacja otrzymała numer statystyczny 015506268.

Zarząd Fundacji składa się z następujących osób:
1/ Prezes Wiesław Tomaszewski zam. ul. Jagiellońska 3/20, 03-721 Warszawa,
2/ Wice-Prezes Wojciech Łuczak zam. ul. Dzielna 74/5, 01-029 Warszawa,
3/ Wice-Prezes Mirosława Paliszewska zam. ul. Polnej Róży 9/17, 02-798 Warszawa,
4/ Członek Zarządu Agnieszka Uroda zam. ul. Kasprowicza 30/6, 01-871 Warszawa.

Cele statutowe Fundacji zostały określone w statucie w sposób następujący:
1.    wspieranie działalności polskich placówek naukowych,
2.    organizowanie i finansowanie:
a/ konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
b/konferencji i szkoleń dla wybranych grup społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
c/wspieranie działalności wydawniczych, mających na celu popularyzację zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia,
d/konkursów na prace naukowe,
e/stypendiów dla pracowników naukowych,
f/programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin medycyny,
g/prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony zdrowia,
h/szkoleń i kursów z zakresu marketingu i reklamy dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze ochrony zdrowia,
i/organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
3.    Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony zdrowia,
4.    Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,
5.    Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji naukowo-reklamowej,
6.    Prowadzenie biblioteki i archiwum,
7.    Prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo-reklamowej,
8.    Wspieranie podmiotów zewnętrznych, których działalność jest zgodna z założeniami Fundacji.

Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Fundacji z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 i przeznaczenia wyniku finansowego.

W okresie od 01 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową, nie rozpoczęła natomiast działalności gospodarczej.

Fundacja otrzymała w 2004 roku darowizny w wysokości 86 000, 00 zł, przeznaczone przez darczyńców na finansowanie działań statutowych Fundacji.

Koszty poniesione przez Fundację w 2004 roku to wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 64681,90 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 15852,32 zł.

Fundacja nie zatrudniała pracowników w 2004 roku, zarówno w działalności statutowej, jak i gospodarczej.

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku na rachunku bankowym Fundacji saldo środków pieniężnych wynosiło 5324,59, natomiast w kasie Fundacji wartość środków pieniężnych wynosi 13153,60 zł.

Fundacja nie dokonała zakupu obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, nieruchomości oraz innych środków trwałych.

W okresie od 01 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Fundacja posiadała:
1.    Aktywa 23428,19
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 18478,19
Należności krótkoterminowe 4950,00
2.    Pasywa 23428,19
Fundusz statutowy 15562,41
Wynik finansowy 5465,78
Zobowiązania 2400,00

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
Do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga składane były deklaracje podatkowe VAT-7 oraz do miesiąca lipca CIT 2.
W związku z nie podjęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację w 2004 r złożono stosowne pismo w sprawie nie składania miesięcznych deklaracji CIT 2 .

W okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w Fundacji nie była prowadzona kontrola zewnętrzna.

Fundacja wykonywała w 2004 roku zadania statutowe, organizując następujące przedsięwzięcia, których realizacja nie pociągnęła za sobą wydatkowania środków finansowych:

1.    Przygotowanie i przeprowadzenie I INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ nt. "Metody stymulacji zrostu kostnego" (Warszawa, 5-6 czerwca 2004 r. ). Patronat nad Konferencją sprawowały: Dekada Kości i Stawów WHO, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Współorganizatorem była Redakcja czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja". Konferencja okazała się sukcesem zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym (uczestniczyło ok. 500 osób).
2.    Przygotowanie do druku i wydanie czasopisma pt. "Konsylium"

Prognozy na rok 2005.

1.    Przygotowanie i przeprowadzenie II Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego nt. "Leczenie uzdrowiskowe schorzeń i obrażeń narządu ruchu" (Krynica-Zdrój, 11-13 marca 2005 r.)
2.    Przygotowanie i przeprowadzenie (jako główny współorganizator) Kongresu Naukowego i Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod hasłem "Sport i aktywność ruchowa dzieci i młodzieży" (Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r)
3.    Przygotowanie i przeprowadzenie III Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu" (Warszawa, 9-10 grudnia 2005 r.)
4.    Kontynuacja działań zainicjowanych w 2003 r. i dalszy rozwój II etapu Polskiego Systemu Telemedycyny. Projekt ogólnopolski pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – z nowym, strategicznym partnerem finansowym.

Warszawa dnia 28 marca 2005 r.

Comments are closed.