Rok 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACI MEDYCZNEJ, PROMOCJI ZDROWIA, SZTUKI I KULTURY ,,ARS MEDICA,, W 2008 r.

I. Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ,,ARS MEDICA,,
Adres siedziby: ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa,
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 20 marca 2003 roku
Nr KRS : 0000155980.
REGON: 015506268.

II. Członkowie Zarządu Fundacji:
- Prezes Wiesław Tomaszewski zam. ul. Jagiellońska 3/20, 03-721 Warszawa,
- Wiceprezes Mirosława Paliszewska zam. ul. Polnej Róży 9/17, 02-798 Warszawa,
- Dyrektor Mąkosa Jolanta Janina

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008.

III. W okresie od 1 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 r Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej.
W ramach prowadzonej działalności statutowej przeprowadzono następujące działania:
Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury "ARS MEDICA" była w 2008 r. organizatorem 2 kongresów naukowych.
a)    Międzynarodowy ("Olimpijski") Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, który odbył się w Warszawie (w Centrum Olimpijskim) 10-12 października 2008 roku.
Współorganizatorami Kongresu były:
"    Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
"    Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
"    Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
"    Polski Komitet Olimpijski
"    Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie
"    Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS
"    Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Kongres był interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym, w którym udział wzięli lekarze specjaliści z różnych dziedzin medycyny i przedstawiciele innych nauk związanych ze sportem i aktywnością ruchową, a także trenerzy, działacze sportowi i nauczyciele wychowania fizycznego.
Na Kongresie prezentowane były najistotniejsze problemy związane zarówno ze sportem wyczynowym, jak i szeroko pojętą aktywnością fizyczną społeczeństwa, od wieku dziecięcego do późnej starości. Odpowiednio kontrolowany sport dzieci i młodzieży jest podstawą kreowania nie tylko późniejszych sukcesów w sporcie wyczynowym, ale przede wszystkim umacniania zdrowia publicznego.
Podstawowym celem Międzynarodowego Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej było, przede wszystkim, ukazanie roli i znaczenia aktywności ruchowej w profilaktyce, a także w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych tj. chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, astmy, a także chorób nowotworowych, neurologicznych, wybranych schorzeń metabolicznych i in. Odpowiednio dawkowana aktywność fizyczna, w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju człowieka, to najtańszy i najprostszy środek zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne i odpornościowe ustroju. W dalszym ciągu jednak świadomość roli, jaką może odegrać aktywność ruchowa w utrzymaniu zdrowia, prewencji rozlicznych chorób i skutecznym ich leczeniu, nie jest powszechna i należycie doceniana ani przez lekarzy (specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu) i pozostałych pracowników służby zdrowia, urzędników państwowych decydujących o przydziale środków na rozwój i popularyzację tego elementu promocji zdrowia, ani przez społeczeństwo – czyli nas wszystkich – potencjalnych pacjentów.
Z pełną świadomością i naciskiem można w tym miejscu stwierdzić, że zapadalność na choroby cywilizacyjne, ich przebieg i statystyka śmiertelności pozostają od lat w ścisłej korelacji z uderzająco niskim poziomem aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa! Dla przykładu, nadciśnienie tętnicze w Polsce stwierdza się u 50% dorosłych mężczyzn i 40% kobiet oraz u 1 – 5% dzieci, a zatem patologia ta dotyczy nie tylko ok. 8 mln. dorosłych Polaków, ale również znaczącej liczby dzieci. Wiele z tych osób uprawia systematycznie wysiłek fizyczny. Na całym, świecie nie budzi wątpliwości [akt kwalifikacji osób z nadciśnieniem tętniczym do treningu rekreacyjnego. Trening ten traktuje się nawet jako nie farmakologiczną metodę wspomagającą leczenie choroby podstawowej. Dotyczy to w równej mierze profilaktyki i leczenia pozostałych tzw. chorób cywilizacyjnych.
Ambicją Kongresu organizowanego pod hasłem "Rola medycyny sportowej w sporcie wyczynowym. Aktywność ruchowa w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych" była zmiana tej sytuacji.
Poziom naukowy i szkoleniowy spotkania, zaproszeni do udziału Goście i Wykładowcy, w większości najwybitniejsi przedstawiciele nauk medycznych i środowiska sportowego, bogaty i różnorodny przekrój zawodowy zaproszonych Uczestników, a także znaczący wymiar i przesłanie pro-społeczne akcji sprawiają, że Kongres powinien być postrzegany jako przedsięwzięcie ważne, o wysokiej randze naukowej i organizacyjnej.
Poruszone zostały najważniejsze zagadnienia naukowe i szkoleniowe związane z szeroko rozumianą specjalnością, jaką jest medycyna sportowa (w tym m.in. biochemia i fizjologia wysiłku, żywienie i suplementacja w sporcie, doping a dozwolone wspomaganie, kardiologia sportowa, traumatologia sportowa, wybrane specjalności medyczne a wysiłek fizyczny i in.) w takich obszarach jak:
1.    Postępy w medycynie sportowej. Rola i znaczenie medycyny sportowej w sporcie wyczynowym – w nawiązaniu do zakończonych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2.    Sport dzieci i młodzieży – w aspekcie wyczynowym i zdrowotnym
3.    Sport osób niepełnosprawnych – w aspekcie wyczynowym i zdrowotnym
4.    Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych
(choroby układu sercowo-naczyniowego, narządu ruchu, cukrzyca, astma i in.)
5.    Tematy wolne
6.    Sesja Plakatowa
7.    Sesja trenerska.

Do udziału w Sesji Trenerskiej zaproszenie zostali lekarze, fizjoterapeuci i pozostali członkowie "kadry medycznej" pracującej w sporcie, a także trenerzy, instruktorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, działacze sportowi i wszyscy zainteresowani najbardziej żywotnymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu medycyny sportowej, które można wykorzystać bezpośrednio w praktyce treningowej. Dodatkowe i "świeże" doświadczenia nabyte podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich pozwolą na zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy związanej z nowoczesnym procesem treningowym, a wykładowcami będą, między innymi, lekarze z Komisji Medycznej PKOL uczestniczący w Olimpiadzie. Program Ramowy Sesji Trenerskiej:
o    Sport dzieci i młodzieży (m.in. podsumowanie wyników ogólnopolskiego projektu badawczego w zakresie kwalifikacji do sportu wyczynowego, wielospecjalistyczna dyskusja nt. wieku rozpoczynania treningu specjalistycznego w poszczególnych dyscyplinach sportowych, nowoczesna profilaktyka i leczenie urazów charakterystycznych dla tej grupy wiekowej i in.);
o    Doping, a także żywienie i dozwolone wspomaganie treningu – w kontekście doświadczeń "olimpijskich";
o    Psychologia sportu – wybrane aspekty praktyczne treningu mentalnego "obowiązkowe" dla trenera i wychowawcy;
o    Nowoczesna medycyna sportowa "na służbie" u trenera – wybrane elementy poprawiające jakość i efektywność treningu.

Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji (sympozjum naukowego).
Termin Kongresu został wybrany celowo – po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich i Para olimpijskich (Pekin 2008) – stąd atmosfera sportu i upowszechnienia aktywności ruchowej w społeczeństwie powinna była wpłynąć na skuteczność promocji tzw. zdrowego, aktywnego trybu życia.
Efektem Kongresu będzie wydanie okolicznościowego numeru czasopisma naukowego "Medycyna Sportowa" zawierającego wszystkie referaty plenarne i wybrane referaty spośród pozostałych prelekcji. Przewidziany jest także druk pozostałych wykładów w kolejnych zeszytach czasopisma "Medycyna Sportowa", a także w innych czasopismach naukowych, min. "Research Yearbook. Studies in Physical Education and Sport".
Wymiar pro społeczny Kongresu zostanie zaprezentowany w ogólnodostępnych mediach ogólnopolskich (telewizyjnych, radiowych, prasa). Większość ww. treści zostanie umieszczona na stronach internetowych Kongresu i poszczególnych czasopism naukowych nadzorowanych przez Fundację ARS MEDICA.
1.    VIII Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu", który odbył się w Warszawie, 21-23 listopada.
Współorganizatorami były:
"    Redakcja Czasopisma " Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"
"    Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu A.M. w Warszawie
"    Katedra i Klinika Rehabilitacji A. w Warszawie
"    Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego A.M. w Warszawie
"    Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
"    Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
"    Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
"    Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
"    Dekada Kości i Stawów WHO
"    Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
"    Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
"    Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Głównym celem Kongresu była prezentacja najnowszej wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostyki, monitorowania przebiegu terapii, a także metod leczenia (zachowawczego i operacyjnego) i rehabilitacji wybranych schorzeń i obrażeń narządu ruchu.
Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali najwybitniejsi specjaliści w zakresie ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, fizjoterapii i pozostałych dziedzin medycyny związanych z terapią narządu ruchu, reprezentujący liczne ośrodki medyczne z kraju i z zagranicy. W poszczególnych Sesjach Naukowych i w ramach Warsztatów terapeutycznych zostały zaprezentowane wybrane zagadnienia stanowiące podstawę współczesnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej terapii schorzeń i obrażeń narządu ruchu, w tym m. in.: ocena i analiza chodu w diagnostyce i monitorowaniu procesu leczenia, nowoczesne metody posturometryczne, obowiązujące trendy leczenia i rehabilitacji skoliozy, leczenie naprawcze chrząstki stawowej i zasady rehabilitacji pooperacyjnej, nowe kierunki w chirurgii i rehabilitacji ręki, łokcia, barku, a także inne problemy lecznicze i rehabilitacyjne, które mieszczą się w tematyce Kongresu.
Zaprezentowano 35-40 referatów (wygłoszonych w języku polskim lub angielskim) i 15-20 wystąpień przygotowanych do Sesji Plakatowej.
Kongres został przeprowadzony w ramach Dekady Kości i Stawów WHO, pod patronatem kilku Polskich Towarzystw Naukowych i był ósmym z kolei. ogólnopolskim, interdyscyplinarnym przedsięwzięciem naukowym, które zgromadziło przedstawicieli specjalności medycznych związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją schorzeń i obrażeń narządu ruchu, tj. specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji, jak również lekarzy tzw. pierwszego kontaktu (specjaliści medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny sportowej), specjaliści neurologii, neurochirurgii i in.
Podstawowym założeniem wszystkich poprzednich, jak również opisywanego Kongresu, jest wielospecjalistyczne zaprezentowanie każdego zagadnienia, istotnego dla przedstawicieli wszystkich ww. dyscyplin medycznych. Tradycyjnym podsumowaniem obrad był tzw. "okrągły stół", w którym uczestniczą Konsultanci Krajowi ww. specjalności, Prezesi wszystkich zaangażowanych Towarzystw Medycznych, jak również zaproszeni Goście. Tradycyjnie też najważniejszym efektem Kongresu było wypracowanie STANOWISKA odnośnie danego zagadnienia, które staje się tym samym istotnym wskazaniem postępowania dla wszystkich wymienionych powyżej specjalistów.
Zakres tematyczny Kongresu, skład Rady Naukowej (wszyscy Konsultanci Krajowi i Prezesi Towarzystw Naukowych związanych z szeroko pojętą diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją schorzeń i obrażeń narządu ruchu), interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia, a także zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników (300-350 osób) sprawiają, że VIII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy był przedsięwzięciem o wysokiej randze naukowej, jak i znaczącym wymiarze organizacyjnym.
Ponadto, z uwagi na przypadający w 2008 roku Jubileusz 10-lecia czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja", jednego z głównych pomysłodawców i organizatorów tradycyjnych Interdyscyplinarnych Kongresów prezentujących kompleksową wiedzę związaną z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją wybranych schorzeń i obrażeń narządu ruchu, postanowiono nadać ubiegłorocznemu Kongresowi wyjątkowy charakter – zarówno w wymiarze naukowym, dydaktycznym, jak również organizacyjnym (m. in. wykorzystanie Telemedycyny do prezentacji wybranych wykładów).

Program Ramowy
1.    Sesja I "Nowe kierunki i metody diagnostyki schorzeń i obrażeń narządu ruchu'
2.    Sesja II "Nowe kierunki i metody monitorowania postępów leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu".
3.    Sesja III "Nowe kierunki i metody leczenia inwazyjnego schorzeń i obrażeń narządu ruchu".
4.    Sesja IV "Nowe kierunki i metody leczenia zachowawczego schorzeń i obrażeń narządu ruchu".
5.    Sesja Plakatowa "Tematy wolne".
6.    Warsztaty terapeutyczne.

Patronat medialny nad planowanym Kongresem tradycyjnie przyjęły dwa wysoko punktowane czasopisma naukowe, tj. "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" (5 pkt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i "Fizjoterapia Polska" (4 pkt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji (sympozjum naukowego).
Efektem Kongresu było wydanie okolicznościowego numeru czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" (6 pkt) zawierającego wszystkie referaty plenarne i wybrane referaty spośród pozostałych prelekcji.
Przewidziany jest także druk pozostałych wykładów w kolejnych zeszytach czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja", a także w innych czasopismach naukowych, m.in. "Fizjoterapii Polskiej" (4 pkt), "Medycynie Sportowej" (4 pkt) i "Acta Neuropsychologica" (4 pkt ).
Wymiar prospołeczny Kongresu zostanie zaprezentowany w ogólnodostępnych mediach ogólnopolskich (telewizyjnych, radiowych, prasa), w ramach realizowanej w 2008 r. przez Fundację Edukacji Medycznej i Promocji Zdrowia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem "Ogólnopolski Program Zapobiegania i Leczenia Wad Postawy".
Większość ww. treści została umieszczona na stronie internetowej Kongresu i poszczególnych czasopism.
Wnioski wypracowane podczas Kongresu, w formie stanowiska zatwierdzonego przez Specjalistów Krajowych i Prezesów Towarzystw Naukowych w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji i fizjoterapii, zostały opracowane i złożone do Ministerstwa Zdrowia jako propozycja standardowego postępowania obowiązującego wszystkich specjalistów związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją schorzeń i obrażeń narządu ruchu.
W 2009 roku zaplanowano organizację 3 międzynarodowych konferencji i kongresów naukowych:
1. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VANCOUVER 2010, LONDYN 2012 21-22 marca 2009 r.
2. I Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA 10-13 września 2009 r.
3. IX Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia. 27-28 listopada 2009 r.
IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
V. Dochody uzyskane w 2008 r. wyniosły łącznie 106.600,00 zł. Na przychody składały się:
o    Darowizny od osób prawnych ( Centrala ZUS) w kwocie 21.000,00 zł na dofinansowanie Kongresów Naukowych w okresie X i XI.2008,
o    Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 40.000,00 zł na działalność wspomagania badania zgodnie z umową .
o    Przychody z realizacji zadań współorganizatora 45.600,00 zł tytułem opracowania materiałów wykładowych i programów merytorycznych Kongresów.
VI. Koszty w 2008 roku wyniosły 86.157,66 zł, w tym:
o    Statutowe 61.294,30
o    Administracyjne 24.863,36
VII.
a)    Fundacja nie zatrudnia pracowników na etat.
b)    Nie wypłacano w roku 2008 wynagrodzeń za pracę.
c)    Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
d)    Fundacja zawarła umowy o dzieło na kwotę brutto 13.955,00 zł z wykładowcami na opracowanie i wygłoszenie referatów na organizowanych kongresach.
e) Fundacja nie udziela żadnych pożyczek i gwarancji pieniężnych.
f) Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Bank Zachodni WBK S.A. z 31 grudnia 2008 wyniosło 42.531,42 zł. Fundacja nie posiada innych rachunków bankowych.
g) Fundacja nie nabyła żadnych akcji i obligacji.
h) Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i) Nie nabyto pozostałych środków trwałych.
j) Wartość aktywów – 131.119,46,12, wartość zobowiązań -10.000,00 zł
VIII. W roku 2008 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
IX. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
Do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga składane były deklaracje podatkowe VAT-7 .
X. W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

Warszawa dnia 28 marca 2009 r.

Comments are closed.