Celem Fundacji jest organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych, wspomaganie i promowanie inicjatyw pro – zdrowotnych, a także krzewienie medycznej informacji naukowej w środowisku medycznym jak również szeroko rozumianej tematyki medycznej wśród społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób niepełnosprawnych.
Ponadto celem Fundacji jest organizowanie , wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i tradycjach kulturowych, a także krzewienie informacji o sztuce i tradycjach kulturowych wśród społeczeństwa.

więcej


Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA w sposób ciągły wykonuje zadania z zakresu upowszechniania nauki oraz pracę na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji wyników badań naukowych poprzez organizację i wpółorganizację, na przestrzeni ostatnich lat, kilkudziesięciu kongresów, konferencji oraz szkoleń medycznych.

Ponadto od wielu lat jest wydawcą kilku czasopism o najwyższej randze naukowej w Polsce. Tak wysoką pozycję naukową potwierdza coroczny ranking publikowany prze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również obecność poszczególnych tytułów w wielu światowych bazach bibliograficznych.
Wspomniane tytuły to:

 • Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja – 15 pkt. MNiSW
 • Medycyna Sportowa – 12 pkt. MNiSW
 • Journal of Combat Sports and Martial Arts – 7 pkt. MNiSW
 • Complementary and Alternative Medicine in Science – 5 pkt. MNiSW


 
Ogólnopolska Kampania Informacyjno – Edukacyjna
 
     AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W PROFILAKTYCE
     I LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

 

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, przy udziale licznych naukowych towarzystw medycznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnego Ośrodka Sportu, a także wielu instytucji i orga­nizacji rządowych i pozarządowych zainicjowały w roku 2012 Ogólnopolską Kampanię Informacyjno-Edukacyjną mającą na celu poprawę świadomości społecznej w zakresie roli i znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych (m.in. schorzeń kardiologicznych, ortope­dycznych, astmy, cukrzycy, nowotworów, chorób układu hormonalnego, nerwowego i in.). Odpowiednio stosowana aktywność fizyczna, w każdym wieku i na każdym etapie życia człowieka, to najtańszy i najprostszy środek zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne i odpornościowe organizmu. W dalszym ciągu jednak świadomość roli, jaką może odegrać zwiększona aktywność ruchowa w utrzymaniu zdrowia oraz zapobieganiu różnym chorobom i skutecznym ich leczeniu, nie jest powszechna i należycie doceniana ani przez przedstawicieli świata medycznego (w tym lekarzy specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu i innych pracowników służby zdrowia), ani przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej decydujących o przydziale środków na rozwój i popularyzację tego elementu promocji zdrowia, ani przez społeczeństwo – czyli nas wszystkich – potencjalnych pacjentów. Z pełną świadomością i naciskiem można w tym miejscu stwierdzić, że ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY CYWILIZACYJNE, ICH PRZEBIEG I STATYSTYKA ŚMIERTELNOŚCI POZOSTAJĄ OD LAT W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z UDERZAJĄCO NISKIM POZIOMEM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA!
Czas rozpoczęcia Kampanii jest to rok, w którym odbędą się dwie wielkie imprezy sportowe skupiające na sobie uwagę całego świata – Igrzyska Olimpijskie w Londynie i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a ponadto jest to Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Związany z tym wzrost zainteresowania sportem w Polsce mogą sprawić, że atmosfera sportu i promowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie powinny w znaczący sposób wpłynąć na skuteczność upowszechniania zdrowego i aktywnego trybu życia. Osiągnięcie tego celu będzie najważniejszym sukcesem Kampanii, nie tylko w wymiarze naukowym, ale przede wszystkim w aspekcie praktycznym i prospołecznym.

Ogólnopolska Kampania Informacyjno-Edukacyjna skierowana jest głównie do środowisk medycznych (w tym lekarzy większości specjalności, naukowców, pielęgniarek szkolnych, pracowników resortu zdrowia) i sportowych (trenerów, działaczy sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego), ale obejmuje także szeroko pojętą akcję popularyzacji zagadnień aktywnej ochrony zdrowia w społeczeństwie – od wieku dziecięcego do późnej starości.
Podsumowaniem Kampanii będzie Konferencja Naukowo – Szkoleniowa zorganizowana pod hasłem: "Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych", która odbędzie się w Warszawie 26-27 listopada 2012 r. Wiodącymi elementami Konferencji będą sesje naukowe zatytułowane:

 1. "Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO  (Światowej Organizacji Zdrowia)"; (program ramowy)

 2. "Choroba zwyrodnieniowa stawów – patomechanizm, epidemiologia, rola aktywności fizycznej (sport wyczynowy i rekreacyjny) w przebiegu procesu chorobowego, współczesne zasady rozpoznawania, diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego – połączone z kursami i warsztatami praktycznymi, z wykorzystaniem zdobyczy telemedycyny – będzie jednym z ostatnich w bieżącym roku, znaczących, ogólnopolskich wydarzeń naukowych poświęconych kompleksowemu leczeniu schorzeń i obrażeń narządu ruchu, w którym wezmą udział specjaliści ortopedii i traumatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, medycyny sportowej, diagnostyki obrazowej, a także lekarze pozostałych specjalności zaintere­sowani tą problematyką" (program ramowy)

 3. "Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki" – połączona z Galą Sportów i Sztuk Walki (program ramowy)

Organizatorzy Kampanii dysponują ogromnym potencjałem wielospecjalistycznej wiedzy medycznej, a osoby zaanga­żowane w realizację projektu to najwybitniejsi specjaliści z kraju i zagranicy, którzy mogą i chcą tę wiedzę kreować i propagować, nie tylko w środowisku medycznym, ale przede wszystkim w społeczeństwie.

 

 

Prezes Zarządu
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

dr n. med. Wiesław Tomaszewski

 

 

Szczegóły na temat Kampanii oraz Konferencji na stronie www.sportowezdrowie.com.pl


Odbyło się

Fundacja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu "Polska Prezydencja 2011 – Promesa" na realizację zadania.

Sprawozdanie z Koncertu

"KAROL SZYMANOWSKI w dialogach wielokulturowych . . .
Chants d`Amour & d`Extase".

(Paryż, 22 listopada 2011 r.)

22 listopada 2011 roku o godzinie 20:30, w sali L'Oratoire du Louvre w Paryżu, we Francji odbył się koncert "KAROL SZYMANOWSKI w dialogach wielokulturowych . . .
Chants d`Amour & d`Extase"
.
To wyjątkowe wydarzenie zorganizowała Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA przy współpracy Association Balagan Formation Programmation et Production Lyriques et Theatrale i Philippe Maillard Productions.
Pieczę nad artystyczną stroną przedsięwzięcia sprawowała Maria Sartova – profesor, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, jedna z ostatnich uczennic Ady Sari. (więcej)

O godzinie 20:30 sala L'Oratoire du Louvre zapełniła się około 400. widzami, reprezentującymi różne środowiska artystyczne, polityczne, medialne i in. Obecny był Prezes Fundacji ARS MEDICA dr n. med. Wiesław Tomaszewski  i kilku zaproszonych gości z Polski.
Atmosfera koncertu była niepowtarzalna. Widzowie mieli sposobność obcowania z muzyką Karola Szymanowskiego we wspaniałym wykonaniu i w nastrojowym wnętrzu barokowej kaplicy Luwru. Artyści spisali się wyśmienicie. Profesjonalizm i mistrzowskie wykonanie polskich wykonawców zachwyciły organizatorów i widownię.
(…)W pierwszej części wieczoru licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać pierwszego zbioru Pieśni miłosnych Hafiza op.26 (powstałych pod wpływem i do wierszy czternastowiecznego poety perskiego Mohammeda Hâfiza de Chiraza), wykreowanych w 1912 roku przez siostrę kompozytora Stanisławę przy akompaniamencie Artura Rubinsteina, i Pieśni Muezzina Szalonego op.42, napisanych sześć lat później do tekstów Jarosława Iwaszkiewicza. Wszystkie te utwory stanowią świadectwo zachwytu, jakim Szymanowski darzył kulturę orientalną i pokazują w jak mocnym stopniu oddziaływała na niego jej dźwiękowa zmysłowość, mistyczne zapamiętanie się czy nawet jawny erotyzm. Oba cykle pieśni wykonali tenor Sylwester Kostecki – nie po raz pierwszy występujący we Francji – oraz, z dużą wrażliwością i muzykalnością mu akompaniujący, pianista Mariusz Rutkowski. (…)Dzięki talentowi i wyobraźni członków zespołu Doulce Mémoire, wspomnianych muzyków irańskich oraz grającemu na zarbie, dafie i tamburynie Bruno Caillatowi – a także doborowi perskich wierszy czytanych najpierw przez Taghiego Akhbariego, a następnie we francuskim tłumaczeniu przez Philippe'a Vallepina – zgromadzeni na omawianym koncercie słuchacze mieli możliwość odczuć te niepowtarzalne i przenikające się nawzajem klimaty chrześcijańskich i orientalnych ceremonii, klimaty, które przecież były tak bliskie i inspirujące dla głównego bohatera tego wyjątkowego pod względem atmosfery i formy wydarzenia, rozgrywającego się w sprzyjającej skupieniu, także dzięki odpowiednio prowadzonej przez Jérôme'a Allarta reżyserii świetlnej, świątyni. (fragment artykułu red. Leszka Bernata ze strony: www.maestro.net.pl).
Artyści (w szczególności polscy) w ramach przygotowań trudnej, ale jakże pięknej muzyki Wielkiego Polskiego Kompozytora, jak również organizatorzy, wykonali ogromną pracę, która przyniosła zasłużone efekty.
W koncercie wystąpił zespół Doulce Memoire, który został założony w 1990 roku przez Denis Raisin Dadre i stał się prawdziwym muzycznym laboratorium, łączącym różnokulturowość w muzyce Renesansu. (więcej)

Wśród wykonawców koncertu były następujące osoby: Taghi Akhbari, Nader Aghakhani, Bruno Caillat, Veronique Borin, Clara Coutouly, Paulin Bundgen, Hugues Pirmard, Olivier Coiffet, Philippe Roche, Jahanne Maitre, Eliza Frank, Jeremie Papasergio, Denis Raisin Dadre oraz artyści z Polski:
Sylwester Kostecki – tenor. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Jerzego Artysza. (więcej)

Mariusz Rutkowski – pianista. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie M. Szraiber (fortepian) oraz M. Nosowskiej (kameralistyka). (więcej)

Galeria zdjęć Film-reportaż z Koncertu Dokumentacja przed- i po koncertowa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Koncert był szeroko zapowiadany i opisywany w prasie m. in.:

 • Doulce Memoire “DM” 2011+12,
 • De la Presidence Polonaise De l’ue,
 • CANADENCES L’actualite des concerts et de l’opera,
 • "XXI SAISON CONCERTS 2011-2012" Philippe Maillard Productions,
 • LA TERRASSE” 2011,
 • La Lettre du Musicie.

Zapowiedzi i relacje na stronach internetowych:
http://www.tatouvu.com/w/wwa_FicheSpec/public/13024/spectacle-chants-d-amour-et-d-extase.html
http://www.doulcememoire.com/fr/concerts/chants-d-amour-et-d-extase-laudes
http://www.institutpolonais.fr/#/event/509
http://www.philippemaillardproductions.fr/rubrique/saison-concerts-baroques-paris-2011-2012.html?idArt=1&prod=133
http://www.classictic.com/en/Grands-Concerts-Sacres-Chants-damour-et-dextase/18877
http://personae.jimdo.com/4-arts-spectacles-cornucopiens/musique/22-nov-2011-ensemble-doulce-m%C3%A9moire/
http://chorale-traversiere.over-blog.com/article-concert-a-l-oratoire-du-louvre-86801343.html

Bardzo interesujący artykuł (fragment użyty w sprawozdaniu) w języku polskim, relacjonujący wydarzenie, autorstwa red. Leszka Bernata można znaleźć na stronie:
http://maestro.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=86

 


Wydarzenie

KONCERT – SPEKTAKL

22 listopada 2011 r. godz. 20.30 w  sali "L`Oratoire du Louvre", Paryż, Francja,

KAROL SZYMANOWSKI w dialogach wielokulturowych . . .
Chants d`Amour & d`Extase

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu
"Polska Prezydencja 2011 – Promesa" na realizację tego zadania.

Kilka słów o koncercie
Zafascynowany Orientem Karol Szymanowski był pierwszym kompozytorem polskim, który przekroczył rodzime tradycje kulturowe. W dwóch cyklach pieśni, "Pieśni miłosne Hafiza" (Hafiz był wielkim poetą perskim, żył w XIX wieku) i "Pieśni Muezina Szalonego" (do tekstów Jarosława Iwaszkiewicza, tłumacza poety Tagorego i librecisty "Króla Rogera"), przedstawiona będzie genialna synteza oscylująca między pełną znajomością Orientu a poetycką swobodą, wyzwalającą własne obsesje i twórczą osobowość.
Mistycyzm, charakteryzujący poezję perską związaną z sufizmem, określa laicka przynależność duchowa, niezwykle ważna w historii Islamu. Wyzwala ją miłość do Boga i wewnętrzna kontemplacja. W muzyce znajdujemy zadziwiające podobieństwo. Laickie stowarzyszenia chrześcijańskie swoją melodyką i prostotą bezpośrednio oddziałują na sfery duchowe, budząc miłość do Boga, odkrywają istniejący od wieków dialog między laickimi muzułmanami a katolikami. Zachęcając do intymnej praktyki religijnej, wprowadzają w ekstatyczny trans. "Pieśni…" to cudowny, mistyczny utwór, w którym kompozytor wyjawił swą fascynację Wschodem. Utwór o atmosferze doskonale trafiającej w potrzeby współczesnych słuchaczy. Koncert zaprezentuje, w dialogu między kulturami i epokami, wspólnotę duchową grupy artystów polskich, perskich i francuskich.

W programie: Karola Szymanowskiego Cykl "Pieśni Muezina Szalonego" i "Pieśni miłosne Hafiza" Laudes & des confréries orientu i zachodu.
Wykonawcy: Sylwester Kostecki – tenor, Mariusz Rutkowski – fortepian, Taghi Akhbari – tradycyjny śpiew irański. Zespół Doulce Mémoire, pod dyrekcją Denis Raisin Dadre.

W 2012 roku przypadną: 130. rocznica urodzin kompozytora i 75. rocznica śmierci.

Koncert/Spektakl – więcej
Karol Szymanowski – więcej

 

Comments are closed.