Rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACI MEDYCZNEJ, PROMOCJI ZDROWIA, SZTUKI I KULTURY ,,ARS MEDICA,, W 2007 r.

1). Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ,,ARS MEDICA,,
Adres siedziby: ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa,
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 20 marca 2003 roku
Nr KRS : 0000155980.
REGON: 015506268.

2). Członkowie Zarządu Fundacji:
- Prezes Wiesław Tomaszewski zam. ul. Jagiellońska 3/20, 03-721 Warszawa,
- Wiceprezes Mirosława Paliszewska zam. ul. Polnej Róży 9/17, 02-798 Warszawa,
- Dyrektor Mąkosa Jolanta Janina

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2007.

3). W okresie od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej.
W ramach prowadzonej działalności statutowej przeprowadzono następujące działania:
1.Współorganizacja III ogólnopolskich spotkań naukowych tj.
1)    Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. "SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY – ROLA MEDYCYNY SPORTOWEJ". Warszawa, 1-2 czerwca 2007 r.
2)    VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "WSPÓŁCZESNE ZASADY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZESPOŁÓW BÓLOWYCH SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.
3)    VII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "UPADKI U OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA JAKO ISTOTNY PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY". Warszawa, 14-15 grudnia 2007 r.
2. Organizacja "II-go MIĘDZYNARODOWEGO SPOTKANIA WIELOKULTUROWEGO ZE SZTUKĄ" połączonego z "II MIĘDZYNARODOWYM PLENEREM RZEŹBIARSKO- MALARSKIM" Banica (gm. Uście Gorlickie) i Krynica-Zdrój 20 sierpnia – 3 września 2007 r.
3.Współpraca w opracowaniu i przygotowaniu publikacji książkowej pt. "Są takie miejsca… Są tacy ludzie…".Warszawa/Banica 2007
4). Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
5). Dochody uzyskane w 2007 r. wyniosły łącznie 8880000 zł. Na przychody składały się:
o    Darowizny od osób prawnych w kwocie 28800,00 zł na dofinansowanie VI i VII Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego,
o    Dotacje Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w kwocie 60.000,00 zł na działalność wspomagania badania zgodnie z umową 540/P/DWB/2007.
6). Koszty w 2007 roku wyniosły 72.994,16 zł, w tym:
o    Statutowe 66.486,50
o    Administracyjne 6.507,66
7).
a)    Fundacja nie zatrudnia pracowników na etat.
b)    Nie wypłacano w roku 2007 wynagrodzeń za pracę.
c)    Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
d)    Fundacja nie zawarła umów cywilnych tj: umów zleceń oraz umów o dzieło.
Wszystkie prace wymagające prawidłowego funkcjonowania Fundacji wykonywane są nieodpłatnie.
e).Fundacja nie udziela żadnych pożyczek i gwarancji pieniężnych.
f). Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Bank Zachodni WBK S.A. z 31 grudnia 2007
wyniosło 26.005,56 zł. Fundacja nie posiada innych rachunków bankowych.
g). Fundacja nie nabyła żadnych akcji i obligacji.
h). Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i). Nie nabyto pozostałych środków trwałych.
j). Wartość aktywów – 100677,12, wartość zobowiązań -0 zł
8). W roku 2007 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
9). Na dzień 31 grudnia 2007 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga składane były deklaracje podatkowe VAT-7 .
10).W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

Warszawa dnia 28 marca 2008 r.

Comments are closed.