Rok 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACI MEDYCZNEJ, PROMOCJI ZDROWIA, SZTUKI I KULTURY ,,ARS MEDICA,, W 2009 r.

I. Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury „ARS MEDICA”
Adres siedziby: ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa,
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 20 marca 2003 roku
Nr KRS : 0000155980.
REGON: 015506268.

Członkowie Zarządu Fundacji:
- Prezes Wiesław Tomaszewski zam. ul. Jagiellońska 3/20, 03-721 Warszawa,
- Wiceprezes Mirosława Paliszewska zam. ul. Polnej Róży 9/17, 02-798 Warszawa,
- Dyrektor Mąkosa Jolanta Janina PESEL 53021701489

Cele statutowe Fundacji:

II. Celem Fundacji jest organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych, wspomaganie i promowanie inicjatyw pro-zdrowotnych, a także krzewienie medycznej informacji naukowej w środowisku medycznym jak również szeroko rozumianej tematyki medycznej wśród społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób niepełnosprawnych.

Ponadto celem fundacji jest organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i tradycjach kulturowych, a także krzewienie informacji o sztuce i tradycjach kulturowych wśród społeczeństwa.

Cel Fundacji realizowany jest przez:

 1. wspieranie działalności polskich placówek naukowych,
 2. organizowanie i finansowanie:
  • konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
  • konferencji i szkoleń dla wybranych grup społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie działalności wydawniczych, mających na celu popularyzację zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia,
  • konkursów na prace naukowe,
  • stypendiów dla pracowników naukowych,
  • programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin medycyny,
  • prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony zdrowia,
  • szkoleń i kursów z zakresu marketingu i reklamy dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze ochrony zdrowia,
  • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
 3. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony zdrowia,
 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,
 5. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji naukowo-reklamowej,
 6. Prowadzenie biblioteki i archiwum,
 7. Prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo-reklamowej,
 8. Wspieranie podmiotów zewnętrznych, których działalność jest zgodna z założeniami Fundacji.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009

III. W okresie od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej działalności statutowej przeprowadzono następujące działania:

1. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA nt. „Rola medycyny sportowej w sporcie wypoczynkowym. Aktywność ruchowa w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych” (21-22 marca 2009, Warszawa)

W Konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników, wykładowców i zaproszonych gości. Przygotowano 7 Sesji Naukowych, wygłoszono 29 referatów. Termin i formuła Konferencji zostały wybrane celowo – jako „otwarte” spotkanie naukowo-szkoleniowe w ramach przygotowań do kolejnych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010 i Londyn 2012 – stąd atmosfera sportu i upowszechnienia aktywności ruchowej w społeczeństwie powinny wpłynąć na skuteczność promocji tzw. zdrowego, aktywnego trybu życia. Efektem Konferencji było wydanie okolicznościowego numeru czasopisma naukowego „Medycyna Sportowa (4 pkt. MNiSW) zawierającego wszystkie referaty plenarne i wybrane referaty spośród pozostałych prelekcji. Przewidziany jest także druk pozostałych wykładów w kolejnych zeszytach czasopisma „Medycyna Sportowa”, a także w innych czasopismach naukowych, m.in. „Research Yearbook. Studies in Physical Education and Sport”. Wymiar prospołeczny Konferencji został zaprezentowany, w miarę możliwości, w ogólnodostępnych mediach ogólnopolskich (telewizyjnych, radiowych, prasa). Większość ww. treści została umieszczona na stronach internetowych Kongresu i poszczególnych czasopism.

2. Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska

I Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA (Warszawa 10-13 września 2009r.)

W dniach 10-13 września 2009 roku odbył się w Warszawie I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska, który był pierwszą wspólną konferencją naukową Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, zorganizowaną z inicjatywy Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Patronat Honorowy nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński. W skład Komitetu Honorowego weszli Pani Ewa Kopacz -Minister Zdrowia, Pani Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Elżbieta Chojna-Duch – Wiceminister Finansów, Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam Struzik -Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Wojciech Skiba – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pan Arif Erkol – Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
Termin Kongresu nie był przypadkowy, gdyż 2009 rok jest ważnym rokiem w historii powojennej rehabilitacji w Polsce. Przypada w nim 60 rocznica utworzenia Stołecznego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, 40 rocznica ogłoszenia i przyjęcia polskiego modelu rehabilitacji, który został rekomendowany do wdrożenia na całym świecie przez Światową Organizację Zdrowia, jak również 22-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i 20-lecie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Rocznice te stanowią doskonałą okazję do podsumowania i oceny stanu polskiej rehabilitacji na tle światowych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych, które były przedmiotem obrad I Kongresu Rehabilitacja Polska.
W Kongresie wzięło udział ponad 1000 uczestników z Polski i zagranicy, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Włoch, Danii. Spotkanie, które po raz pierwszy zgromadziło tak liczną grupę przedstawicieli środowiska zajmującego się rehabilitacją i fizjoterapią stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i umożliwiło nowe spojrzenie na dotychczasowe problemy.

3. IX Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia (27 – 28 listopada 2009, Warszawa).

Patologia narządu ruchu pod postacią skoliozy dotyczy 2-3% populacji dzieci i młodzieży na świecie, niezależnie od rasy. Na przestrzeni lat, w różnym stopniu, poznanych zostało wiele zagadnień patomechaniki i leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa, mimo to leczenie skolioz nadal ma charakter objawowy, a nie przyczynowy.
Postępujący charakter schorzenia i trudności związane z jego leczeniem powodują, że skoliozy są ważnym problemem społecznym i terapeutycznym. Współczesne leczenie skolioz nadal obejmuje postępowanie zachowawcze, jak również operacyjne. Postępy, jakich dokonano w ciągu ostatnich dwudziestu lat w technice operacyjnej wpłynęły na poprawę wyników i rozszerzenie wskazań do leczenia operacyjnego chorób kręgosłupa. Postęp ten stał się możliwy głównie dzięki udoskonaleniu metod korekcji kręgosłupa i i stabilizacji jego poszczególnych odcinków.
Podczas Kongresu dyskutowano o najnowocześniejszych metodach profilaktyki, diagnostyki i kompleksowej terapii skolioz, z udziałem zaproszonych gości i wybitnych wykładowców zarówno z kraju, jak i z kilku ośrodków zagranicznych, a następnie wypracowano stosowne wnioski i założenia terapeutyczne oparte na aktualnie dostępnej wiedzy naukowej, co stało się ważnym etapem w rozwoju tej dziedziny nauki i wiedzy medycznej.
Kongres był dziewiątym z kolei, ogólnopolskim, interdyscyplinarnym przedsięwzięciem naukowym, które zgromadziło przedstawicieli specjalności medycznych związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją schorzeń i obrażeń narządu ruchu, tj. specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji, jak również lekarzy tzw. pierwszego kontaktu (specjaliści medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny sportowej).
Podstawowym założeniem poprzednich, jak również IX Kongresu, było wielospecjalistyczne zaprezentowanie wybranego zagadnienia, istotnego dla przedstawicieli wszystkich ww. dyscyplin medycznych.
Tradycyjnym podsumowaniem obrad był tzw. okrągły stół, w którym uczestniczyli Konsultanci Krajowi ww. specjalności, Prezesi wszystkich zaangażowanych Towarzystw Naukowych, jak również zaproszeni Goście. Tradycyjnie najważniejszym efektem Kongresu było wypracowanie STANOWISKA odnośnie danego zagadnienia, które stało się tym samym istotnym wskazaniem postępowania dla wszystkich wymienionych powyżej specjalistów.
Zakres tematyczny Kongresu, skład Rady Naukowej (obecni byli wszyscy Konsultanci Krajowi i Prezesi Towarzystw Naukowych związanych z szeroko pojętą diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją schorzeń i obrażeń narządu ruchu), interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia, a także zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników sprawiły, że IX Interdyscyplinarny Kongres był przedsięwzięciem o wysokiej randze naukowej, jak i znaczącym wymiarze organizacyjnym.

W IX Interdyscyplinarnym Kongresie Naukowym nt. „Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia” wzięło udział ok. 600 uczestników, wykładowców i zaproszonych gości. Przeprowadzono 4 Sesje Plenarne i 2 Warsztaty Terapeutyczne. Wygłoszono 28 referatów, zaprezentowano 19 prac w Sesji Plakatowej. Efektem Kongresu było wydanie dwóch okolicznościowych numerów czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (6 pkt MNiSW) zawierającego referaty plenarne i wybrane referaty spośród pozostałych prelekcji. Przewidziany jest także druk pozostałych wykładów w kolejnych zeszytach czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, a także w innych czasopismach naukowych, m.in. „Fizjoterapii Polskiej” (4 pkt MNiSW), „Medycynie Sportowej” (4 pkt) i „Acta Neuropsychologica” (4 pkt).
Wymiar prospołeczny Kongresu został zaprezentowany w ogólnodostępnych mediach ogólnopolskich (telewizyjnych, radiowych, prasa), w ramach realizowanej w 2009 r. przez Fundację Edukacji Medycznej i Promocji Zdrowia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Ogólnopolski Program Zapobiegania i Leczenia Wad Postawy”. Większość ww. treści została umieszczona na stronach internetowych Kongresu i poszczególnych czasopism.
Wnioski wypracowane podczas Kongresu, w formie stanowiska zatwierdzonego przez Specjalistów Krajowych i Prezesów Towarzystw Naukowych w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji i fizjoterapii, będą opracowane i zostaną złożone do Ministerstwa Zdrowia jako propozycja standardowego postępowania obowiązującego wszystkich specjalistów związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją schorzeń i obrażeń narządu ruchu.

4. Obóz taneczny w Kulce (na Mazurach) dla dzieci ze wsi Banica ( gm. Uście Gorlickie) i Czyrna (gm. Krynica Zdrój) i pozostałe przedsięwzięcia.

Wakacje dla dzieci i młodzieży w Polskich miastach to przeważnie czas zabawy i wypoczynku. Jednak dla ich rówieśników z obszarów wiejskich, z różnych powodów, nie zawsze jest to okres wyjazdów czy kolonii. Fundacja „ARS MEDICA” od kilku lat pomaga niezamożnym dzieciom z terenów Beskidu Niskiego i Sądeckiego. W ubiegłych latach wspomogła zakup sprzętu medycznego dla ośrodków medycznych z miejscowości położonych w gminie Uście Gorlickie. W 2009 roku kilkakrotnie przekazano dary ( plecaki, przybory szkolne, stroje dla zespołu muzycznego we wsi Czyrna, komputery dla kilkorga dzieci, ubrania, obuwie itp.). Dary te przekazywano przy współpracy proboszcza i kierownika miejscowej szkoły. Zorganizowano również ( 2-krotnie) warsztaty muzyczne dla zespołów muzycznych i tanecznych, które prowadziła p. Ewa Kuklińska, znana piosenkarka i tancerka, obecnie także choreograf i dziennikarka. Fundacja sfinansowała także wyjazd czterech dziewczynek na obóz taneczny zorganizowany w Kulce na Mazurach (koszt akcji to ok.4000zł). Był to pierwszy lub jeden z pierwszych wyjazdów rekreacyjnych dla tych dzieci, a zarazem możliwość poznania ciekawych ludzi, spędzenia w atrakcyjny sposób wolnego czasu. Już po powrocie dziewczynki same zadeklarowały chęć pomocy, jako wolontariuszki, przy organizowanych w tamtym regionie przez Fundację „ARS MEDICA” kolejnych edycjach plenerów rzeźbiarsko-malarskich, co potwierdza nie tylko charytatywny charakter przedsięwzięcia, ale także jego wymiar edukacyjny i wychowawczy.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.

V. Dochody uzyskane w 2009 r. wyniosły łącznie 132.500,00 zł. Na przychody składały się:

 • Darowizny od osób prawnych ( Centrala ZUS) w kwocie 11.000,00 zł na dofinansowanie Kongresów Naukowych w 2009,
 • Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 35.000,00 zł na działalność wspomagania badania zgodnie z umową .
 • Przychody z realizacji zadań współorganizatora 83.500,00 zł tytułem opracowania materiałów wykładowych i programów merytorycznych oraz przygotowania i organizacji Kongresów .

VI. Koszty w 2009 roku wyniosły 62.173,83 zł, w tym:

 • Statutowe 53.285,83
 • Administracyjne 8.888,00

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia pracowników na etat.
 2. Nie wypłacano w roku 2009 wynagrodzeń za pracę.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
 4. Fundacja swoje działania opiera na nieodpłatnej pracy świadczonej przez wolontariuszy.
 5. Fundacja nie udziela żadnych pożyczek i gwarancji pieniężnych.
 6. Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Bank Zachodni WBK S.A. z 31 grudnia 2009 wyniosło 61.127,93 zł. Fundacja nie posiada innych rachunków bankowych.
 7. Fundacja nie nabyła żadnych akcji i obligacji.
 8. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
 9. Nie nabyto pozostałych środków trwałych.
 10. Wartość aktywów – 191.445, 63 zł, wartość zobowiązań – 0 zł

VIII. W roku 2009 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych. Do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga składane były miesięczne deklaracje podatkowe VAT-7 .

X. W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

 

Warszawa dnia 30 marca 2010 r.

Comments are closed.