Rok 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2005.

 1. W okresie od 01 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2005 r Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej.
 2. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
 3. Dochody uzyskane w 2005 r. wyniosły łącznie 54.600,00 zł. Na przychody składały się:
  • Darowizny od osób prawnych w kwocie 24.600,00 zł na dofinansowanie III Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego,
  • Dotacje Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w kwocie 30.000,00 zł na działalność wspomagania badania zgodnie z umową 924/P/DBB/2005.
 4. Koszty w 2005 roku wyniosły 40.068,80 zł, w tym:
  • Statutowe 42.087,80
  • Administracyjne – 2.049,00
 5. Fundacja nie zatrudnia pracowników na etat.
 6. Nie wypłacano w roku 2005 wynagrodzeń za pracę.
 7. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
 8. Fundacja nie zawarła umów cywilnych tj: umów zleceń oraz umów o dzieło. Wszystkie prace wymagające prawidłowego funkcjonowania Fundacji wykonywane są nieodpłatnie.
 9. Fundacja nie udziela żadnych pożyczek i gwarancji pieniężnych.
 10. Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Bank Zachodni WBK S.A. z 31 grudnia 2005 wyniosło 27.278,09 zł. Fundacja nie posiada innych rachunków bankowych.
 11. Fundacja nie nabyła żadnych akcji i obligacji.
 12. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
 13. Nie nabyto pozostałych środków trwałych.
 14. Wartość aktywów – 56.939,39, wartość zobowiązań – 21.350,00 zł ( zapłacone w styczniu 2006 r)
 15. W roku 2005 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
 16. Na dzień 31 grudnia 2005 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych. Do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga składane były deklaracje podatkowe VAT-7.

W związku z nie podjęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację w 2004 r, złożono stosowne pismo w sprawie nie składania comiesięcznych deklaracji CIT 2 do czasu podjęcia działalności gospodarczej.

W okresie od 01 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2005 r Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
W okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

Warszawa dnia 28 marca 2006 r.

Comments are closed.