Rok 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACI MEDYCZNEJ, PROMOCJI ZDROWIA, SZTUKI I KULTURY ,,ARS MEDICA,, W 2006 r.

1). Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ,,ARS MEDICA,,
Adres siedziby: ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa,
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 20 marca 2003 roku
Nr KRS : 0000155980.
REGON: 015506268.

2). Członkowie Zarządu Fundacji:
- Prezes Wiesław Tomaszewski zam. ul. Jagiellońska 3/20, 03-721 Warszawa,
- Wiceprezes Mirosława Paliszewska zam. ul. Polnej Róży 9/17, 02-798 Warszawa,
- Dyrektor Mąkosa Jolanta Janina

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2006.

3). W okresie od 01 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej.
4). Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
5). Dochody uzyskane w 2006 r. wyniosły łącznie 56.700,00 zł. Na przychody składały się:
o    Darowizny od osób prawnych w kwocie 16.700,00 zł na dofinansowanie IV i V Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego,
o    Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 40.000,00 zł na działalność wspomagania badania zgodnie z umową 752/P/DWB/2006.
6). Koszty w 2006 roku wyniosły 40.138,87 zł, w tym:
o    Statutowe 38.931,79
o    Administracyjne 1.207,08
7).
a)    Fundacja nie zatrudnia pracowników na etat.
b)    Nie wypłacano w roku 2006 wynagrodzeń za pracę.
c)    Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
d)    Fundacja nie zawarła umów cywilnych tj: umów zleceń oraz umów o dzieło. Wszystkie prace wymagające prawidłowego funkcjonowania Fundacji wykonywane są nieodpłatnie.
e).Fundacja nie udziela żadnych pożyczek i gwarancji pieniężnych.
f). Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Bank Zachodni WBK S.A. z 31 grudnia 2006
wyniosło 16.223,12 zł. Fundacja nie posiada innych rachunków bankowych.
g). Fundacja nie nabyła żadnych akcji i obligacji.
h). Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i). Nie nabyto pozostałych środków trwałych.
j). Wartość aktywów – 43.977,23, wartość zobowiązań – 6.401,00 zł
( Zapłata nastąpi w I kw.2007)
8). W roku 2006 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
9). Na dzień 31 grudnia 2006 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
Do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga składane były deklaracje podatkowe VAT-7 .
W związku z nie podjęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację w 2004 r, złożono stosowne pismo w sprawie nie składania comiesięcznych deklaracji CIT 2 do czasu podjęcia działalności gospodarczej.
W okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

Warszawa dnia 30 stycznia 2007 r.

Comments are closed.