Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa Fundacji

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury „ARS MEDICA” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona przez Fundatora:

 • Wiesława Tomaszewskiego zam. 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 3/20,

 • aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20.01.2003 r. przez Notariusza Czesławę Kołcun w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 9 (rep. A-614/2003), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Teren działania, siedziba , jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa .

 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może two­rzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§ 3. Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4. Organ nadzorujący

Ze względu na cele Fundacji Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia.

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5. Cele i formy działania Fundacji

Celem Fundacji jest organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych, wspomaganie i promowanie inicjatyw pro – zdrowotnych, a także krzewienie medycznej informacji naukowej w środowisku medycznym jak również szeroko rozumianej tematyki medycznej wśród społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób niepełnosprawnych .

Ponadto celem Fundacji jest organizowanie , wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i tradycjach kulturowych, a także krzewienie informacji o sztuce i tradycjach kulturowych wśród społeczeństwa.

Cel Fundacji realizowany jest przez:

 1. wspieranie działalności polskich placówek naukowych,

 2. organizowanie i finansowanie:

  • konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,

  • konferencji i szkoleń dla wybranych grup społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

  • wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z zakresu sztuki i kultury,

  • konkursów na prace naukowe,

  • stypendiów dla pracowników naukowych,

  • programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin medycyny, a także specjalistów kulturoznawstwa, artystów,

  • prac naukowo – badawczych z zakresu ochrony zdrowia, sztuki i kultury,

  • szkoleń i kursów z zakresu marketingu i reklamy dla podmiotów gospodarczych objętych działaniami Fundacji,

  • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, plenerów artystycznych itp.

 3. inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach spo­łecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony zdrowia;

 4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji;

 5. pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji naukowo – medycznej , kulturowej, oświatowej,

 6. prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo – reklamowej,

 7. prowadzenie biblioteki i archiwum,

 8. organizowanie i budowa ośrodków zdrowia, a także ośrodków rozwoju sztuki, kultury, edukacji i nauki,

 9. wspieranie podmiotów zewnętrznych których działalność jest zgodna z założeniami Fundacji.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wy­sokości 10 000 zł.

 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospo­darczej przeznaczona jest kwota 3 000 zł.

§ 7. Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji osób prawnych,

 3. dochodów ze zbiórek publicznych,

 4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

 5. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, w po­staci lokat długoterminowych i w papierach wartościowych.

 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącz­nie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział IV. Organ Fundacji

§ 10. Organ zarządzający fundacji

Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd.

§ 11. Sposób powoływania Zarządu

 1. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.

 2. Fundatorzy mogą wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania Zarządu.

§ 12. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i co naj­mniej 1 członka.

 2. Zarząd powoływany jest na 3-letnie kadencje. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia fundacji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

§ 13. Wygaśnięcie członkostwa Zarządu, odpowiedzialność materialna członków Zarządu

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

 2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 14. Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Funda­cję na zewnątrz.

 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

  • uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

  • organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.

§ 15. System głosowania Zarządu

 1. Do ważności uchwał Zarządu, w tym także do ważności uchwały Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania majątku nieruchomego Fundacji konieczna jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu.

 2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 16. Regulamin organizacyjny Zarządu

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego człon­kami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.

§ 17. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

 1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków mająt­kowych Fundacji wymaga podpisu Prezesa Zarządu (jednoosobowo) lub co najmniej dwóch pozostałych członków Zarządu (łącznie).

 2. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodek­su pracy pełni Prezes Zarządu.

§ 18. Organy Fundacji o charakterze doradczym i rewizyjnym

 1. Zarząd Fundacji powołuje Radę Programową jako ciało doradcze i ustala regulamin jej działalności. W skład Rady wchodzą uczeni, specjaliści z różnych dziedzin skupieni wokół idei Fundacji.

 2. Rada Fundacji powołuje Komisję Rewizyjną dla kontroli gospo­darki finansowej Fundacji.

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

  2. Komisja Rewizyjna przygotowuje corocznie sprawozdanie dla Rady w zakresie przewidzianym w ust.

Rozdział V. Działalność gospodarcza

§ 19. Przedmiot działalności gospodarczej

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadze­nie działalności wytwórczej i usługowej w zakresie:

L.p.

Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD

Kod PKD

1

Wydawanie książek

22.11.Z

2

Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.13.Z

3

Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich

22.24.Z

4

Wydawanie gazet

22.12.Z

5

Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała

22.25.Z

6

Pozostała działalność wydawnicza

22.15.Z

7

Reprodukcja komputerowych nośników informacji

22.33.Z

8

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

52.61.Z

9

Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

72.10.Z

10

Działalność w zakresie oprogramowania

72.20.Z

11

Przetwarzanie danych

72.30.Z

12

Działalność związana z bazami danych

72.40.Z

13

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach nauk technicznych

73.10.G

14

Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinach nauk medycznych i farmacji

73.10.F

15

Badanie rynku i opinii publicznej

74.13.Z

16

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.14.Z

17

Reklama

74.40.Z

18

Działalność fotograficzna

74.81.Z

19

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

74.84.A

20

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

80.42.B

21

Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia, gdzie indziej nie sklasyfikowana

85.14.D

22

Działalność agencji informacyjnej

92.40.Z

23

Działalność archiwum

92.51.C

24

Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

92.72.Z

25

Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

93.04.Z

26

Pozostała działalność związana ze sportem

92.62.Z

27

Produkcja filmów i nagrań wideo

92.11.Z

28

Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

92.31.A

29

Działalność zespołów teatralnych i muzycznych

92.31.B

30

Działalność filharmonii, orkiestr, chórów

92.31.C

31

Działalność zespołów pieśni i tańca

92.31.D

32

Działalność galerii i salonów wystawienniczych

92.31.E

33

Działalność domów i ośrodków kultury

92.31.F

34

Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana

92.31.G

35

Działalność obiektów kulturalnych

92.32.Z

36

Ochrona zabytków

92.52.B

§ 20. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fun­dację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.

 3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regula­miny organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

Rozdział VI. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§ 21. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu fundacji, może być dokonana w drodze uchwały 2/3 członków Zarządu.

§ 22. Połączenie z inną Fundacją

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, po czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 23. Likwidacja Fundacji

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 członków Rady.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 24. Sposób likwidacji Fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

  • zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia lik­widacji,

  • wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłosze­nia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

  • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

  • sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

  • ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,

  • przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozo­stałych po zaspokojeniu wierzycieli.

  • zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnios­kiem o wykreślenie fundacji z rejestru,

  • przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

§ 25. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji prze­znaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.

Comments are closed.