dr hab. dr n. med. Wiesław Tomaszewski, prof. nadzw.

dr hab. dr n. med. Wiesław Tomaszewski, prof. nadzw.Urodził się 5.01.1957 r. w Warszawie. W roku 1982 ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Po ukończeniu 1-rocznego stażu podyplomowego w CSK Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pracował do 1992 roku na stanowiskach od młodszego do starszego asystenta. W tym okresie uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii, II stopień specjalizacji w zakresie medycyny sportowej i II stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii. W okresie 1993-1996 pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. W okresie 1997-2007 prowadził prywatny gabinet lekarski. Od 2000 do 2005 roku pełnił funkcję konsultanta w Klinice Rehabilitacji A.M. w Bydgoszczy, głównie w zakresie żywienia i suplementacji, jako istotnego elementu kompleksowej rehabilitacji pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych.

Od 2005 roku pracuje w Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Posiada tytuł profesora nadzwyczajnego nadany na podstawie dyplomu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej uzyskanego w 2014 roku (przewód habilitacyjny nt. „Teoretyczne modele rehabilitacji medycznej i ich zastosowanie w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego”). Posiada również tytuł doktora nauk medycznych (pracę doktorską nt. „Rola wapnia w modulującym działaniu promieniowania laserowego na śródbłonek i mięśniówkę gładką naczyń” przygotował i obronił w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Terapii Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy).

Od 1985 roku realizuje także drugie, poza chirurgią ortopedyczną, zainteresowanie zawodowe, tj. medycynę sportową. Jako przewodniczący komisji medycznych kilku kolejnych Polskich Związków Sportowych (m.in. PZ Judo, PZ Kick-boxingu, PZ Piłki Nożnej), a także zespołów medycznych kilku zawodowych grup sportowych (m.in. Kick-boxingu, drużyny kolarskiej „Atlas” i in.) sprawował opiekę medyczną nad wieloma polskimi sportowcami – od sportu dzieci i młodzieży do medalistów olimpijskich, stając się współtwórcą sukcesów najwybitniejszych polskich sportowców (w tym złote medale olimpijskie, tytuły mistrzów świata i Europy?. Posiada uprawnienia instruktorskie w kilku dyscyplinach sportowych ( w okresie 1983-1996 pracował jako trener judo w KS „Polonez”). Jest autorem lub współautorem ponad 90 artykułów opublikowanych w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także dziewięciu specjalistycznych publikacji książkowych. Ponadto stara się popularyzować wiedzę medyczną nie tylko w środowisku naukowo-medycznym lub sportowym, ale także w społeczeństwie. Opublikował ponad 200 artykułów popularnonaukowych, szkoleniowych i informacyjnych związanych głównie z problematyką profilaktyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu, a także promocją zdrowia i szeroko pojętą medycyną sportową. Od 1992 roku rozwija także działalność „pozalekarską”, nadzorując pracę wydawnictwa naukowego „Medsportpress” wydającego czasopisma medyczne o znaczącej randze naukowej, potwierdzonej coroczną, wysoką punktacją w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kwartalnik „Medycyna Sportowa”, dwumiesięcznik „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, kwartalnik „Acta Neuropsychologica”, a także „Journal of Combat Sports and Martial Arts” i „Complementary and Alternative Medicine in Science”, które ukazują się 2 razy w roku). Pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma „Medycyna Sportowa”, które w 2014 roku obchodzi Jubileusz XXX-lecia istnienia. To właśnie dzięki takim ludziom jak profesor Wiesław Tomaszewski, lekarz, humanista i społecznik, „Medycyna Sportowa” osiągnęła taką rangę i poziom naukowo-szkoleniowy, jaki reprezentuje obecnie. 30 lat pracy licznej grupy lekarzy- zapaleńców, tworzących pismo w różnych okresach jego rozwoju i pracujących w dużej mierze społecznie, przyniosło znakomity efekt w postaci opublikowania kilku tysięcy prac naukowych z zakresu różnych dyscyplin medycznych związanych z interdyscyplinarną specjalnością jaką jest medycyna sportowa. Od pierwszego wydania pismo stanowiło oficjalny organ Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Pozostaje najstarszym „organem prasowym” Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, będąc kontynuatorem idei wydawanego przed wojną „Przeglądu Sportowo-Lekarskiego”. Wieloletnie działania Zespołu redakcyjnego pod kierunkiem prof. Wiesława Tomaszewskiego pozwoliły na utrzymanie i sukcesywne zwiększanie rangi naukowej czasopisma, z jednoczesnym nastawieniem na ukierunkowanie praktyczne. Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS SP. z o.o. wydawała także inne czasopisma naukowe („Fizjoterapia Polska”, „Baltic Journal of Health and Physical Activity” i „Medycyna Estetyczna”), a także czasopisma z obszaru szeroko rozumianej promocji zdrowia (m.in. ogólnopolskiego czasopisma dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów pt. „Niepełnosprawność i Zdrowie”, a także magazynu elit medycznych „Konsylium”). Powyższą działalność współrealizuje z Fundacją Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury „Ars Medica”, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest członkiem 4 międzynarodowych i 8 krajowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (sprawował m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego, obecnie Prezesa Oddziału Warszawskiego PTMS), a także Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Z ramienia tych Towarzystw, a także z własnej inicjatywy, organizował wielokrotnie kongresy naukowe o znaczącej randze i zasięgu międzynarodowym. Przy organizacji ponad 40 międzynarodowych i ogólnopolskich kongresów naukowych i konferencji naukowo-szkoleniowych pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, będąc jednocześnie, w większości tych przedsięwzięć, członkiem Komitetów Naukowych i wykładowcą. Wieloletnie, głębokie zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną realizuje poprzez liczne projekty międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne w założonej przez siebie w 2002 roku Fundacji Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury „Ars Medica”, a także w innych stowarzyszeniach i organizacjach, w tym w Rotary International (m.in. funkcja Prezydenta Rotary Club Warszawa City), Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem (Prezes Oddziału Mazowieckiego i V-ce Prezes Zarządu Głównego TWK). Prof. W. Tomaszewski jest pomysłodawcą ogólnopolskich kampanii promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia (m.in. Kampania „Nie dajmy się złamać” w 2003 i 2004 r., kilkuletnia Kampania „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych” i wiele innych). Prof. Wiesław Tomaszewski jest klasycznym przykładem „człowieka renesansu”, humanisty i społecznika. Niestrudzony organizator takich przedsięwzięć, jak Międzynarodowe Plenery Rzeźbiarsko-Malarskie (w tym dla dzieci i osób niepełnosprawnych), festiwale sztuki i twórczości ludowej, tzw. „białe niedziele” (badania specjalistyczne na terenach biednych i zacofanych, z utrudnionym dostępem do lekarza specjalisty), inicjator i fundator kilkunastu stypendiów naukowych (w tym m.in. dla młodzieży polskojęzycznej z krajów byłego Związku Radzieckiego, mogących dzięki temu studiować w Polsce – 6 projektów stypendialnych zostało zrealizowanych przy współpracy z Klubem Rotary Warszawa City). W 2011 roku Fundacja ARS MEDICA, w ramach Polskiej Prezydencji w UE, otrzymała Promesę na organizację koncertu muzyki Karola Szymanowskiego, który odbył się 22.11.2011 roku w Sali Luwru w Paryżu.

Posiada odznaczenia resortowe: „Medal Komisji Edukacji Narodowej” – nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” – nadaną przez Ministra Zdrowia, Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Sportu” – nadaną przez Ministra Sportu, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, medal Virtuti Medicinali oraz, dwukrotnie, najwyższe wyróżnienie PT Neuropsychologicznego – Copernicus Prize, a także Odznakę „Zasłużony dla Polskiej Medycyny Sportowej” przyznaną przez ZG PTMS. Za działalność społeczną uhonorowany m.in. Złotym Medalem Rotary International, „Paul Harris Fellow”, a także Medalem za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, nadanym w 2014 roku przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Radą Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony Kresów Południowo-Wschodnich II RP. We wrześniu 2016 został uhonorowany tytułem LIDER XXV-lecia w ogólnopolskim konkursie z okazji Jubileuszu XXV-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Comments are closed.